Mais 2017 Harku Vallavalitsuse alustatud arengukavade koostamise uus lähenemine (arengupeegel e-keskkonnas) on osutunud aeganõudvamaks esialgu eeldatust, siis ei ole uute arengukavadega veel valmis jõutud.

Arengukava 2018-2021 eelnõu avaliku väljapaneku tähtaeg on 13. märts 2018.

Muraste Kooli arengukava kehtestamine ning avaldamine kooli kodulehel toimub enne 2017/18 õppeaasta õppeperioodi lõppu.

Harku Vallavolikogu

XX.XX.2018 otsus nr XX

Lisa

Muraste Kooli arengukava 2018 – 2021

 

Haridusasutus: Muraste Kool

Alustatud: 4.01.2018

Kinnitatud direktori poolt: ................

Arengukava täideviimise perioodi algus: 01.01.2018

Arengukava täideviimise perioodi lõpp: 31.12.2021

Autorid: Priit Jõe, koolijuht; Riina Tamm, õppejuht; Anu Üleoja, logopeed; Eiliki Kumm, HEV-koordinaator, Annika Hinn, klassiõpetaja

Alusraport:  Muraste Kooli Arengupeegel 2018

ÜLDANDMED

I ja II kooliastmes haridust andev Muraste Kool alustas tegevust 2015. a septembris. 2017/2018 õa-l õpib koolis 273 last ja töötab 34 õpetajat.

ERIPÄRA

Muraste Koolis on põhirõhk õpilaste terviklikul arendamisel. Järk-järgult suurendatakse praktiliste tegevuste, väärtuskasvatuse ning õppimist toetava hindamise osakaalu õppeprotsessis. Olulised on meeskonnatöö, projekt- ja õuesõpe, õpieesmärkide püstitamine ja tagasisidestamine, sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õpe.

VISIOON

Igapäevast tööd toetab kindel visioon olla 2020. aastaks uuenenud õpikäsitlust praktiseeriv silmapaistev kogukonnakool, kus väärtustatakse looduskeskkonda ja koostööd, ning kus iga õpilase individuaalne areng ja koolirõõm on õpetajaskonna südameasjaks.

Hetkeseisund

Arengukava koostamise eelduseks kaardistati jaanuaris 2018 ühise meeskonnatöö tulemusena ArenguPeegli keskkonnas toodud kolm tegevussuunda: õpikäsitus, innovatsioon ning õppekeskkond. Hinnangute põhjal selgusid Muraste Kooli tugevused ning nõrkused (tabel 1 ja tabel 2).

 

 

 

Tabel 1. Muraste Kooli hetkeseisundi tugevused

Tugevused (suund) 

Kriteerium (mõõdik)

Hetkeseisundi kirjeldus

Innovatsioon

Meeskonna kujundamine ja eestvedamine

Tallinna Ülikooli poolt 2017. a. kevadel  läbi viidud kooliuurimusest selgus, et 40 Eesti kooli võrdluses on Muraste Kooli õpetajate tööle pühendumise ja kooliga seotuse tase  üks kõrgemaid.

Õpikäsitus

Õpetajate professionaalne tase

Õpetajad on motiveeritud ja avatud uue  õpikäsituse rakendamiseks. TÜ kooliuurimuse (2017) põhjal saab välja tuua, et õpetajate omavahelise koostöisuse, autonoomia ja õpetatava  igapäevaeluga seotuse taju on kõrge.

Õpikeskkond

Tugiteenused

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks on täiendatud tugispetsialistide hulka (2016/17 -1,25 kohta, 2017/18 - 3,5 kohta). Tõhustatud ja erituge vajavaid õpilasi juhendavad 2 abiõpetajat.

Toetudes õpetajate tagasisidele, võib väita, et tugiteenuste kättesaadavusega ollakse rahul ning tugispetsialistide ja õpetajate koostööd hinnatakse väga heaks.

Õpikäsitus

Metoodika

Võrreldes 2015/2016 õppeaastaga on suurendatud üldõpetuslike õppemeetodite (projektõpe - 2 nädalat, õuesõpe - 2*7 päeva) ja aktiivõppemeetodite osakaalu õppeprotsessis.

Kõik klassid läbivad tõenduspõhist programmi „Samm sammult" empaatia, tunnetega toimetuleku ning probleemide lahendamise ja koostööoskuste arendamiseks. Oma käitumise analüüsimise oskuse  parandamiseks laiendatakse järk-järgult käitumisoskuste mängu VEPA kasutust klassides.

Innovatsioon

Kaasamine ja partnerlus

Väärtustame avatud ja sallivat suhtluskeskkonda, mille tõttu erinevate osapoolte usaldus meie tegevuste suhtes on olnud hinnanguliselt kõrge. Lapsevanemad ja teised partnerid on kaasatud projektõppe ja külalistundide läbiviimisesse. Arenguvestlused toimuvad kaks korda aastas.

 

 

 

Tabel 2. Muraste Kooli hetkeseisundi nõrkused

Nõrkused (suund)

Kriteerium (mõõdik)

Hetkeseisundi kirjeldus

Õppekeskkond

Taristu

Koolil on olemas õppekava täitmiseks minimaalsed vajaminevad vahendid ja varustatus. Aineklassid (käsitöö, tehnoloogia, muusika) on osaliselt sisutatud. Raamatukogu ja staadion on puudulikud. 

Uue õpikäsituse rakendamiseks ei ole sobivat õpikeskkonda, mis pakuks

a) õpilastele ja õpetajatele võimalusi rühma- ja koostööks

b) võimalust soovi või vajaduse korral eraldumiseks

c) mõtestatult sisustatud sotsiaalseid pindasid.  

Õpikäsitus

Õppekorraldus

Õpetajate tagasidest lähtuvalt on uue õpikäsituse rakendamine oluliselt tõstnud töökoormust.

 

Lähtume arengukava perioodil põhimõttest – arendame nõrkusi, ent keskendudes tugevustele, jõuame kiiremini Arengupeegli keskkonnas toodud soovitud tasemeteni.

Arenguvaade

 

Arengukava kolm peamist suunda seatakse lähtudes Muraste Kooli sisehindamise tulemustest.

1. Koostöö

Muraste Koolis peetakse kooli edu aluseks koostööd õpilaste, õpetajate, lapsevanemate, kogukonna ja partnerite vahel. Nimetatud osapoolte omavaheline koostöö on ühtlasi nii eesmärk kui vahend kooli visiooni elluviimisel.

Toimiva koostöö saavutamiseks

 • süvendatakse järjekindlalt koostööd väärtustavat koolikultuuri. Kooli personali kaasatakse regulaarselt  ühiste eesmärkide seadmisse ja õpetamistegevuse planeerimisse. Erinevate projektide koostöine ettevalmistamine ja läbiviimine mõjutab õpetajate professionaalset taset, optimeerib töökoormust ning hoiab omavahelisi häid suhteid.
 • rakendatakse väärtuskasvatust kogu koolipäeva jooksul.  Sotsiaalsete ja emotsionaalste  ning koostöö oskuste õpetamiseks kasutatakse tõenduspõhist õppeprogrammi „Samm-sammult", käitumisoskuste mängu VEPA ning Vaikuseminutite harjutusi.
 • arendatakse kooli ja lapsevanemate omavahelist koostööd. Õpilasi ning lapsevanemaid kaasatakse õppetegevuste planeerimisse.  Õpilaste, klassiõpetajate ja lapsevanemate vahel toimuvad regulaarsed kohtumised õpilaste arengu tagasisidestamiseks. Lapsevanemaid ja partnereid kaasatakse kooli tegevustesse ning haridusinnovatsiooni eesmärgil toimuvad regulaarsed arutelud ja seminarid.
 • korraldab HEV õpilaste, nende vanemate, õpetajate ja vajadusel teiste osapoolte omavahelist tegevust tugispetsialistide meeskond
 • kaasatakse kooli tegevusse kogukonna liikmeid ja kogukonnas tegutsevaid organisatsioone

 

2. Õpikeskkond

Muraste Koolis peetakse oluliseks sobivat vaimset ja füüsilist keskkonda nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks.

Mitmekesise õpikeskkonna saavutamiseks

 • valmib 2018. koolimaja juurdehitus. Selle planeeringu ning sisekujunduse eesmärgiks on õpilastele ja õpetajatele tänapäevase ning uuenenud õpikäsitust toetava õpikeskkonna pakkumine.
 • arendatakse olulise osana õpikeskkonnast  ka kooli õueala. Õuesõppe ja tervislike eluviiside rakendamiseks muudetakse kooli õueala erinevat liikumist ja õppimist soodustavaks õpiruumiks. Juurdeehituse, olemasoleva koolimaja ja õueala  planeerimisse kaasatakse Muraste Kooli hoolekogu, vanematekogu, Muraste Külaselts, lapsevanemad ning kogukonnaliikmed.
 • pööratakse erilist tähelepanu enesehindamise, suhtlemise, ettevõtlikkuse ja õpioskuste õpetamisele ning õppimist toetava hindamise juurutamisele. Nimetatud oskuste õpetamise planeerimisel tehakse tihedat koostööd Tallinna Ülikooliga. Üldpädevuste arendamiseks korraldatakse põhiainetundidega lõimitud projekt- ja õuesõpet.
 • ühtlustatakse õppimist toetavat hindamist, muutes selle ühtviisi mõistetavaks õpetajale, õpilasele ja lapsevanemale. Õppimist toetava hindamise süsteemi muutmisel peame oluliseks, et õpilane suudaks ja oleks motiveeritud eesmärke püstitama ja neid saavutama.

3. Pühendunud õpetaja

Muraste Koolis väärtustatakse õpetaja autonoomiat, professionaalset arengut ja pühendumist tööle. Meie kooli õpetaja on ennastjuhtiv, koostöine, avatud ning hoiakutes ja väärtushinnangutes lastele eeskujuks.

Muraste Kooli arengus on pühendunud õpetaja kujunemiseks ja hoidmiseks

 • avatud ja jagamist tunnustav töökultuur. Kolleegide tundide vaatlemine, ühine õppetöö planeerimine ja läbiviimine, materjalide ning kogemuste jagamine on regulaarne ja kooli juhtkonna poolt toetatud.
 • oluline õpetajate eneseanalüüs. Õpetaja professionaalse arengu toetamiseks rakendame õpetaja kompetentsimudelist lähtuvat 360 kraadi tagasiside analüüsi.
 • õpetaja vajadustest lähtuv enesetäienduse võimalus. Personalile korraldatakse ühiseid läbimõeldud ja praktilisi koolitusi.
 • luuakse kooli arengu eesmärkide ja muutuva õpikäsituse elluviimisega seotud õpetajate motivatsioonisüsteem.

 

Arengukompass

 

Arengukompass näitab 15 tegevussuuna hetkeseisundi taset (värviga täidetud sakk). Rohelise täpiga ühendatud piirjoon tähistab soovitud taset, kuhu soovime aastaks 2021 jõuda.  Iga suund  jaguneb viieks erinevaks tasemeks A kuni E. Hindamisprotsess toimus õpetajate ühise meeskonnatööna.

 

Joonis 1. Muraste Kooli arengukompass

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelarvestrateegia 2018 – 2021

Tabel 3. Muraste Kooli eelarvestrateegia 2018 - 2021

Valdkond/aasta

2018

2019

2020

2021

Muraste Kool

2,433,307

1,442,000

1,500,000

1,609,000

õpilaste arv

360

360

360

384

Investeeringud

1,230,000

 

 

 

Personalikulud (vald)

253,275

267,000

281,000

295,000

Personalikulud (riik)

447,221

622,000

655,000

734,000

Majandamiskulud (vald)

436,199

447,000

458,000

467,000

Majandamiskulud (riik)

66,612

88,000

88,000

94,000

Majandamiskulud arengukava tegevused

0

18,000

18,000

19,000

Kulu kuus 1 õpilasele

279

330

343

345

 

Arengukava muutmine ja – täitmisest aru andmine

Muraste Kooli arengukava 2018 – 2021 muudatused ja täiendused tehakse koostamise ja kinnitamisega samas korras. Vähemalt kord arenguperioodi kestel annab koolijuht ülevaate arengukava täitmisest vallavolikogu haridusküsimustega tegelevale komisjonile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arendustegevused

Tabel 4 tähistab 10 kõige olulisemat tegevust arenguvaates esitatud eesmärkide saavutamiseks.

Tabel 4. Arendustegevused

Suund

Arendustegevus

Arendustegevuse kirjeldus

Õpikäsitus

Väärtuskasvatuse juurutamine ("Samm sammult" ja "VEPA" programmid).

 

.

Arendame õpilaste võimet oma käitumist ja reaktsioone analüüsida, suurendades järk järgult käitumisoskustemängu VEPA osakaalu õppeprotsessis. Jätkame tõenduspõhise programmi „Samm sammult" kasutamist, mille abil õpetame empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise ja koostööoskust

Suhtlemis - ja õpioskuste, ettevõtlikkuse ja ensehindamise õpetamine

 

Muraste Kooli õpetajaskonna ning Tallinna Ülikooli koostöös hoiame enesehindamise, suhtlemise, ettevõtlikkuse ja õpioskuste oskuste õpetamist järgnevatel aastatel fookuses. Üldpädevuste arendamiseks korraldatakse projekt- ja õuesõpet ning leitakse viise neid ainetundidesse lõimida. Kaardistame õpilastel antud oskuste taseme 2018/2019. ja 2020/2021. õppeaastal, seljuhul saame mõõta antud oskuste muutust antud ajaperioodil. Ilma tõenduspõhiste hindamismudelideta, ei saa me oma õppekorralduse kvaliteeti ja mõju adekvaatselt hinnata.

Õppimist toetava hindamissüsteemi välja töötamine

 

Õppimist toetava hindamise põhimõtteid ühtlustatakse nii, et õppija ja lapsevanem mõistavad tagasisidet. Õppimist toetava hindamise süsteemi muutmisel peame oluliseks, et õpilane suudaks ja oleks motiveeritud eesmärke püstitama ja neid saavutama.

Õpetajate iganädalane lennupõhine õppetöö planeerimine

 

Kahetunnise koostöökoosolekute eesmärgiks on õpetajate ühise õpetamistegevuse planeerimine ja ühiselt koostatakse juhendeid, näidiseid  muutunud õpikäsituse elluviimiseks.

Kutsestandardist lähtuva õpetajate eneseanalüüsi raamistiku väljatöötamine

 

Välja töötada õpetajate eneseanalüüsi raamistik, mis toetab õpetajate professionaalset arengut. Üheks võimalikuks analüüsivormiks  on INNOVE poolt välja töötatud haridustöötajate 360 kraadi tagasiside.

Innovatsioon

Koostöös lapsevanemate ja partneritega luuakse õpilastele paremad hariduslikud võimalused.

 

Õpilaste, klassiõpetajate ja lapsevanemate vahel toimuvad regulaarsed kohtumised õpilaste arengu tagasisidestamiseks (vähemalt 2x õppeaastas). Laspsevanemaid ja partnereid kaasatakse kooli tegevustesse ning haridusinnovatsiooni eesmärgil toimuvad regulaarsed arutelud ja seminarid. Klassipõhiselt toimuvad lastevanemate eestvedamisel lastevanemate ja laste nn motivatsiooniüritused.

Jagamiskultuuri juurutamine

 

Loome õppematerjalide, dokumendipõhjade, hindamismudelite ühtse veebiruumi, mis hõlbustab õpetajatel materjale jagada.  Õpetajate koostöökoosoleku üheks osaks saab lennupõhine ühine õppeplaneerimine. Jagamiskultuuri seiratakse ja süstemaatiliselt analüüsitakse.

Motivatsioonisüsteemi loomine ja sidumine muutuva õpikäsituse elluviimisega

 

Loome õpetajate motivatsioonisüsteemi, mis on seotud kooli arengu eesmärkide ja muutuva õpikäsituse elluviimisega. Motivatsioonisüsteemi seiratakse regulaarselt ja täiustatakse pidevalt.

Õpikeskkond

Juurdeehituse ja õueala terviklahenduse valmimine

 

2018. aastal valmiva koolimaja juurdeehituse planeeringu ning sisekujunduse eesmärgiks on õpilastele ja õpetajatele tänapäevase ning uuenenud õpikäsitust toetava õpikeskkonna pakkumine.

Kooli õueala arendatakse kui olulist osa õpikeskkonnast. Õuesõppe ja tervislike eluviiside nimel muudetakse kooli õueala erinevat liikumist ja õppimist soodustavaks õpiruumiks. Juurdeehituse, olemasoleva koolimaja ja õueala kui õpikeskkonna planeerimisse kaasatakse Muraste Kooli hoolekogu, vanematekogu, Muraste Külaselts ja huvitatud lapsevanemad ning kogukonnaliikmed.

Hariduslike erivajadustega õppijate paindliku õppekorralduse arendamine

 

Täiustatud tugisüsteemi tulemusena peaaegu kõigi õpilaste erivajadusi märgatakse ja toetatakse tulemuslikult. Loome andekate õpilaste motivatsioonisüsteemi.