Mis on kooli hoolekogu ja mis on hoolekogu tegevuse eesmärk?

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.

Harku valla kooli hoolekogu liikmete valimise kord

 

Muraste Kooli hoolekogu koosseis õppeaastal 2019/2020

 

Lastevanemate esindajad:

* Mart Eensalu

* Katrin Krause

* Kaire Taberland

* Kaspar Hioväin

* Evelin Tiirik

* Hegle Vilipuu

 

Õpetajate esindajad:

* Liina Teesalu

* Siiri Kaasik

* Madli Tõitoja

 

Õpilasesinduse esindaja:

* Meeta Vilipuu

 

Pidaja esindaja:

*Vytautas Martinonis