Koolikoha taotlemine 2020/2021 õppeaastaks

 

/2021-2022 õ.-a. koolikoha taotlemise info selgub detsembrikuu 2020-jaanuarikuu 2021.a. jooksul!

 

Head Harku valla koolieelikute vanemad!

Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, kui usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise ühele meie valla headest lasteaedadest. Olete kindlasti peres palju arutanud, milline võiks olla lapsele parim kool tarkusetee alustamiseks. 

Lapsele elukohajärgse põhikooli määramist reguleerib Harku Vallavalitsuse määrus nr 1 „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"
Koolikohti jagab haldussüsteem ARNO (elukohajärgse põhikooli määramine). Elukohajärgse kooli määramisel on olulised asjaolud: 
õpilase elukoha lähedus koolile;
sama pere teiste laste õppimine samas koolis; 
võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.
ARNO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli.
 
ARNO avatakse taotlusteks 20. jaanuar
 
1.klassi astuda soovivale lapsele elukohajärgse põhikooli määramine:
 • kooli kohta saab lapse seaduslik esindaja lapsele taotleda alates jaanuarist ARNO kaudu. Täpne kuupäev tehakse teatavaks valla veebilehel;
 • Vallavalitsus teavitab ARNO kaudu lapsele määratud elukohajärgsest koolist tema seaduslikku esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 15. aprillil;
 • seaduslik esindaja vastab 10 kalendripäeva jooksul pakkumise esitamisest arvates ARNO kaudu: pakkumise vastuvõtmisest või pakkumisest loobumisest. Kui seaduslik esindaja pakkumisele ei vasta, siis loetakse pakkumise kohast loobunuks;
 • edasise info leiate vastava kooli kodulehelt- vastuvõtmise tingimused ja kord;
 • alates 15. juunist võivad koolid vabaks jäänud 1. klassi kohtadele võtta ka lapsi väljastpoolt Harku valda.
Kui vanem soovib last varem kooli panna
 • vanem esitab ARNO e-keskkonnas koolikoha taotluse; 
 • vanem peab, kas lapse lasteaiast, maakonna või linna nõustamiskomisjonist küsima lapse koolivalmiduse hindamist;
 • lasteaed või komisjon annab soovituse kooli minemiseks;
 • seejärel tuleb lapsevanemal kirjalikult enne 1. maid teavitada kohalikku omavalitsust lapse kooli asumise soovist. Siis arvestatakse lapsele sügiseks koolikoht elukohajärgses koolis. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 15. juunit.
Koolikohustuse täitmise edasilükkamine
Kui laps ei ole oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib ta asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem.
 • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise taotluse esitab lapsevanem koolivälisele nõustamismeeskonnale (Innove Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond)
 • Kooliväline nõustamismeeskond soovitab koolikohustust täitma asuda ühe õppeaasta võrra hiljem, kui: 1. lapse tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed ning enesekohased oskused ei ole õpingute alustamiseks vajalikul määral välja kujunenud või; 2. laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda.
 
Kristi Villand

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja