« Tagasi

Õpetajate kiri Priit Jõe toetuseks

Muraste kooli õpetajate avalik pöördumine Harku vallavalitsuse poole koolijuhi Priit Jõe toetuseks

 

                                                                                                                                       13. juuli 2020

 

Käesoleva pöördumise koostamine on keeruline ülesanne. Probleem pole selles, mida öelda, vaid kuidas seda teha.

Meie, Muraste kooli õpetajad, oleme raskustes valimaks keelt, milles väljendada oma iseenesest selgeid mõtteid ja tundeid toimunu kohta. Keeruliseks teeb selle teadmatus, kuidas viia need nii professionaalide kui ka inimestena ametnikeni, kelle puhul oleme saanud pika perioodi jooksul kogeda, et meie keeles öeldu ei ületa ei ühel ega teisel tasandil nende arusaamise lävendit.

Pöördume sellegipoolest avalikult Harku vallavalitsuse poole, sest ei pea õigeks ega lubatuks küünilist ja kalki, ehkki tõenäoliselt juriidiliselt korrektset, meile nii olulise hästi toimiva töökeskkonna lõhkumist.

Iga asutus on olulisel määral oma juhi nägu. Meie, tollal uut kooli, asus 5 a tagasi juhtima noor direktor Priit Jõe. Oleme kolleegidena kõrvalt näinud, millise paindlikkuse, järjekindluse ja tänapäeva ühiskonnas nii haruldase empaatiaga on ta ellu viinud oma visiooni väärtus- ja teaduspõhisest tänapäevasest koolist. Priit on võitnud meie usalduse ja usaldanud oma töötajaid. Kõige selle tulemus on omanäoline, turvaline, avatud ja sõbralik kool.

Meie õpetajatena oleme koos oma õpilastega selle kooli igapäevane sisering, kes saavad toetuda Muraste kooli hinnates oma isiklikule kogemusele. Meie hinnang on see, et lisaks igaühe jaoks isiksusena nii olulisele töö- ja õppekeskkonnale ja individuaalsele väärtustamisele, oleme tajunud  Muraste kooli valgustava pisikese tulukesena ka terve ühiskonna jaoks. Igaühte, kes süvenemata kritiseerib või pisendab meie sisemist veendumust, ei võta me lihtsalt tõsiselt.

Oleme olnud tunnistajateks koolijuhi kõrgetele moraalsetele ja eetilistele hoiakutele. Selle taustal tundub eriti häbematu vallavanem Erik Sandla pöördumine valla kodulehel 7. juulil 2020, põhjendamaks Priit Jõe „ootamatut" ametist lahkumist. Meie hinnangul on nimetatud avalduses fookuse seadmine silmakirjalikkuse ja inimese nime määrimise kõrgpilotaaž.  Harku vallavalitsus, palun säästke meid vähemalt sellest, et väidate, justkui kõik oli teie poolt vaadates asjakohane, juriidiliselt korrektne ning Priit andis ise lahkumisavalduse. Sest siis me küsime teilt kaks küsimust: kelleks te ennast peate? Kelleks te meid peate? 

Oleme koolis mitme aasta jooksul tegelenud teaduspõhise kiusuvaba programmi rakendamisega, tunneme metoodilise kiusamise eksimatult ära ka täiskasvanute maailmas. Leiame, et eraldi mõistena kasutusele võetud tööalane kiusamine puudutab väga selgelt ka koolipidaja suhtlemisviisi Muraste kooli direktoriga.

Viimane õppeaasta oli kooli ja Priidu jaoks tavalisest pingelisem. Kui varem oli direktor pidevalt majas liikumas, õpetajate ja õpilastega suhtlemas, siis möödunud õppeaastal kulus liiga suur osa tema väärtuslikust kohalolust enda tõestamiseks koolipidajale ehk Harku vallavalitsusele, kes väsimatu usinusega Priidule tegevust leidis. Kas sellise süsteemsuse ja põhjalikkusega, nii et vaja on juristi abi kirjadele vastamisel, annavad oma tegevuse kohta pidevalt aru kõik Harku valla haridusasutuste juhid?

Muraste koolis on riikliku õppekava omandamise kõrval oluline osa ka väärtuskasvatusel. Empaatia, koostöö ja lugupidava käitumise igapäevane harjutamine, kiusamise kui nähtuse teadvustamine ja sellest hoidumine –  meie juures oleks teil nii mõndagi õppida. 

 Priit Jõe on tõeline koostööd väärtustav inimene. Meie koolikultuuri lahutamatu osa on olnud võimalus igaühel erimeelsusi väljendada, ideid välja pakkuda ja mõttevahetuste kaudu parimate võimalike olukordade lahendusteni jõuda. Kahjuks oleme pidanud nõutult pealt vaatama, et Harku vallavalitsuses mõistetakse koostöö all valitsemishierarhias kõrgemalolijate seisukohtade ärakuulamist ja  teadmiseks võtmist. Saage lõpuks aru, et see duaalsus – kas oled meie poolt või meie vastu - pole tänapäevase diskussiooni tase ega suurte otsuste tegemise alus. 

 Priit Jõe valis Muraste kooli juhtimiseks  21. sajandil ainumõeldava poole –  teadus- ja väärtuspõhise, iga oma liiget hindava ning toetava kaasaegse kooli loomise ja pideva arendamise. Õpetajatena on meil äärmiselt kahju, et selline valik ei osutunud koolipidaja eesmärgiks. 

Harku valla arengueesmärgiks on seatud parima koolihariduse pakkumine valla haridusasutustes. Meie õpetajatena teeme iga päev pühendunult ja vastutustundlikult tööd selle nimel, et see tegelikkuses nii ka oleks. Milline on teie panus, Harku vallavalitsus, selle eesmärgi saavutamisse Muraste koolis toimunud viimase aja sündmuste näitel?

Tänapäeva koolile esitatavad nõudmised ja ootused on ühiskonnas väga kõrged. Õpetajad peavad oma töös olema järjest mitmekülgsemad, loovamad, kujunevate isiksuste individuaalsust arvestavamad ja stressitaluvamad. On suur väärtus, kui koolides suudetakse luua töökeskkond, kus õpetajad tahavad ja suudavad oma kutsumust realiseerida ning kus õpilased tunnevad ennast igakülgselt toetatutena.  Viimane aasta on näidanud, ja mitte ainult Muraste Kooli näitel, et eksisteerib vastuolu võimustruktuuride ja edumeelsete ning julgelt oma visiooni elluviivate koolijuhtide vahel. Kahjuks see vastuolu töötab tugevalt vastu eelpoolnimetatud ühiskondlikule ootusele noore põlvkonna õpetamis- ja kasvatustöö taseme osas. 

Püüame kujunevatele isiksustele koolis anda teadmisi ja kogemusi väärtustest, millele nad võiks rajada tulevikus oma elu ja töö. Kas pole irooniline, et peame kohaliku omavalitsuse toimimisviisi selgitama neile negatiivse näitena, kuidas nad ei pruugiks tulevikus ise võimustruktuurides toimida?

Harku vallavalitsuse võimuses on valida Muraste koolile uus koolijuht. Priit Jõe lahkumise tõttu direktori ametikohalt oleme hetkel paradoksaalselt jäänud kaotajaks meie, kooli õpilased ja õpetajad. Vähim, mida me otsustajalt eeldame, on valiku peamise kriteeriumina mitte vallavalitsejate sümpaatia, vaid uue juhi soov ja võimekus juhtida ning arendada Muraste kooli suunas, mis oli eelmise direktori poolt võetud ning õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate poolehoiu võitnud.

Me ei soovi tulevase õppeaasta eel pingestada niigi keerulist olukorda seoses Muraste kooliga. Ennekõike on meile oluline õpilaste heaolu ning töörahu koolis. Samas ei saa me leppida olukorraga, et vallavalitsuse ja ametnike visioon heast koolijuhist ei ühti meie omaga. Koolijuht on juht parimas mõttes vaid siis, kui tal on õpetajate ja vanemate toetus nagu oli Priit Jõel. 

 

Muraste kooli 37 õpetajat