1. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

* lapse ja vanema sünnitunnistuse või mõne muu isikut tõendava dokumendi koopia;

* tervisekaart - originaal;

* koolivalmiduskaardi koopia;

* õpilaspileti digipilt (esitatakse õpilaspileti taotlusega).

 

2.- 6. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

* avaldus;

* lapse ja vanema sünnitunnistuse või mõne muu isikut tõendava dokumendi koopia;

* väljavõte õpilasraamatust;

* kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu väljavõte ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane võetakse kooli õppeperioodi keskel;

* tervisekaart;

* õpilaspileti digipilt (esitatakse õpilaspileti taotlusega).