Mis on kooli hoolekogu ja mis on hoolekogu tegevuse eesmärk?

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.

Harku valla kooli hoolekogu liikmete valimise kord

 

Muraste Kooli hoolekogu koosseis õppeaastal 2022/2023

 

Lastevanemate esindajad:

* Mart Eensalu

* Kristjan Sokk

* Pille Lamp

* Olga Kulikova

* Liina Tenno

* Mai-Liis Valdvee

 

Õppenõukogu esindajad:

* Siiri Krümann

* Anu Bachmann

 

Õpilasesinduse esindaja:

* Marko Poolamets

 

Kooli toetava organisatsiooni esindaja:

* Kaspar Hioväin
 
 

Pidaja esindaja:

*Val Rajasaar

 

Hoolekogu kontaktandmed:

hoolekogu@murastekool.edu.ee

Mart Eensalu   50 64 505