õppeaasta eesmärgid: 

 

  • Klassijuhataja rolli edasi arendamine. Tähelepanu alla on võetud õpetaja professionaalsuse ja toimetuleku kasv (uued meetodid, tehnoloogiad, motiveerimise võtted) on andnud tulemusi õppekasvatustöö protsessis
  • Uute hindamispõhimõtete toetamine I ja II kooliastmes ning hindamiskorralduse kinnitamine kooli õppekavas.
  • Hariduslike erivajadustega õppijate paindliku õppekorralduse arendamine

 

Olulisemad tegevused:

 
  • Lapse õppimise vastutuse suurendamine, sh pere kaasamine
  • Edasiviiva tagasiside andmine õpetajatele ehk õpetaja professionaalse arengu toetamine
  • Järjepideva kogemuste jagamise ning üksteiselt õppimise jätkamine
  • Liikuma Kutsuva Kooli, KIVA ja Rohelise Kooli programmi ja VEPA tegevuste elluviimine.