1. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

* kinnitus;

* lapse sünnitunnistuse koopia;

* tervisekaart - originaal;

* koolivalmiduskaart;

* vanema isikut tõendava dokumendi koopia

* õpilaspileti digipilt (esitatakse õpilaspileti taotlusega - http://murastekool.edu.ee/opilaspilet ).

 

2.- 6. klassi astumiseks nõutavad dokumendid:

* avaldus:

* lapse sünnitunnistuse koopia;

* väljavõte õpilasraamatust;

* kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamatu väljavõte ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane võetakse kooli õppeperioodi keskel;

* tervisekaart (originaal);

* vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

* õpilaspileti digipilt (esitatakse õpilaspileti taotlusega - http://murastekool.edu.ee/opilaspilet).