Õppenõukogude päevakord 2020-2021

Nr 1-4.2/7, 20.10.20

1. Päevakorra kinnitamine
2. Kooli õppekava muudatuste arutelu ja arvamuse avaldamine
3. Õpilaste arenguvestluste korra muudatuste arutelu ja arvamuse avaldamine
4. Õppenõukogu esindajate muudatus kooli hoolekogus.
5. Sisehindamise korra arutelu ja arvamuse avaldamine
6. Kodukorra arutelu ja arvamuse avaldamine
 

Nr 1-4.2/8, 16.12.20 

1. Päevakorra kinnitamine
2. Kooli hetkel kehtiva õppekava muudatuste arutelu ja arvamuse avaldamine
3. Alates 01.09.2021 kehtima hakkava õppekava arutelu ja arvamuse avaldamine (uus õppekava on koostatud seoses III kooliastme koolitusloa taotlusega)
4. Muraste Kooli 2021 eelarve projekti tutvustamine õppenõukogule
 
Nr 1-4.2/9, 20.01.21 
 
1. Päevakorra kinnitamine
2. Kooli üldtööplaani I poolaasta tulemuste analüüs
3. I poolaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs I ja II kooliaste
4. Hoolsuse ja käitumise hindamine
 
Nr 1-4.2/10, 03.03.21
 
1. Päevakorra kinnitamine
2. Distantsõppe korralduse kokkulepped
3. Teemapõhine iseseisva õppe päev
4. Projektõpe
5. I ja II kooliastme tähtajatu koolitusloa taotlemine
6. 20.01.2021 toimunud õppenõukogu otsuste elluviimise ülevaatamine

7. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüs II kooliastmes