Vastuvõtt 1. klassi

Koolikoha taotlemine 2024/2025 õppeaastaks 

Head lapsevanemad!

Täname, et olete hoole ja armastusega oma last kooliminekuks ette valmistanud. Olete kindlasti peres palju arutanud, milline võiks olla lapsele parim kool tarkusetee alustamiseks. 

Usume, et Muraste Kool on sobilikuks valikuks neile peredele, kes väärtustavad lisaks ainealasele õppele ka sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste õppimist, koostöist õpet, õpieesmärkide seadmist ja arengut toetavat tagasisidet, mitmekesist õpetamismetoodikat (sh projektõpet) ning usuvad, et õppimine toimub ka väljaspool klassiruumi (nt kooli õuealal, looduses, õppekäikudel ja kultuuriüritustel).

Muraste koolis on väga tähtsal kohal laste vaimse ja füüsilise tervise toetamine. Hoolitseme selle eest, et iga laps oleks igal koolipäeval vähemalt 30 minutit õues. Kooli õuealal on õuevahetundide veetmiseks loodud mitmekesised võimalused.

Oleme kogukonnakool ja perede kaasatus kooliellu on meie jaoks väga tähtis. Soovime, et meie kooli lapsevanemad räägiksid aktiivselt kaasa nii kooli igapäevaelu kui arengut puudutavates küsimustes ning panustaksid võimaluste piires õppetöösse ja üritustel kaasalöömisesse.

Usume, et eelpool kirjeldatu loob iga õpilase jaoks turvalise, arengut soodustava ja koolirõõmu pakkuva õpikeskkonna.

Muraste Kooli õpilaste vastuvõttu korraldab Harku Vallavalitsus läbi koolikohtade haldussüsteemi ARNOlink opens on new page.

 

Koolikohtade määramisel arvestatakse: 

* õpilase elukoha lähedust koolile;

* sama pere teiste laste õppimist samas koolis; 

* võimaluse korral arvestatakse vanemate soove.

 

Koolikohtade taotlemine 1. klassi 2024/2025 õppeaastaks on avatud 01.02.2024 - 01.05.2024. Taotluse esitamiseks vajuta SIIAlink opens on new page

Lisainfo Harku valla koolide kohta ning koolikoha taotlemise kohta on kättesaadav Harku valla veebilehel:

https://www.harku.ee/1.-klassi-koha-taotlemine

Koolikoha taotlemisega seotud küsimuste korral saab Teid aidata Harku valla haridusspetsialist Reelika Lõhmus Reelika.Lohmus@harku.eelink opens on new page 

(tel  5911 0818).

Avaldatud 09.01.2023. Viimati muudetud 29.01.2024.